قابلیت پیش‌بینی آینده توسط برخی انسان‌ها (یک توانایی مرموز و ناشناخته)

سؤالات بسیاری است که از پاسخ به آنها عاجز هستیم؛ بسیاری از این سؤالات به‌قدرت و دنیای ماورالطبیعه بازمی‌گردند. یکی از این علوم، بانام...