چرا در بین همه بازارها، بورس؟ هرچه را که باید از بورس و خرید و فروش سهام بدانید

چرا در بین همه بازارها، بازار بورس؟ و هرچه را که باید از بورس و خرید و فروش سهام بدانید، اگر از جمله افرادی...