از برنامه نویسی چه مقدار می‌دانید؟ یک برنامه نویس چه چیزهایی را باید بداند؟

از برنامه نویسی چه مقدار می‌دانید؟ یک برنامه نویس چه چیزهایی را باید بداند؟