سرزمین هزاران لبخند کجاست و علت این عنوان برای این کشور چیست؟

تقریباً هر کشوری در جهان نام مستعار دارد. به عنوان مثال، فیلیپین با لقب “مروارید دریاهای شرقی” در حالی که افغانستان به صورت عرفانی...