کدام شهرهای جهان بیشترین آمار دوچرخه سواری در سطح شهر را دارند؟

این روزها به دلیل ترافیک‌های بیش از حد، افزایش قیمت سوخت‌های مختلف، آلودگی هوا و تمایل به احترام به طبیعت، بسیاری از شهرها و...