باورهای عجیب رائلیان: مذهبی که می‌گوید بشریت نتیجه آزمایشات بیگانگان است

در دنیای ما از گذشته تا به امروز ادیان الهی طرفداران فراوانی داشته‌اند و همچنین جمعیت آن‌ها در طول تاریخ گسترش یافته است. با...