نصب چندین الاکلنگ در مرز مکزیک و آمریکا توسط اساتید کالیفرنیایی

دو استاد کالیفرنیایی چندین الاکلنگ بین مرز مکزیک و آمریکا نصب کرده‌اند تا کودکان هر دو کشور با یکدیگر بازی کنند. رونالد رائل استاد...