زینک و تاثیرات مختلف آن بر روی شادابی و قدرت یادگیری افراد

زینک (روی) عنصری فلزی در جدول مندلیف است. این عنصر در طبیعت کم بوده و به دلیل فعالیت شیمیایی بسیار زیادش، به صورت ترکیب...