مشاغل آینده‌گرایانه صنعت مالی که به زودی ایجاد خواهند شد چه هستند

رهبران امور مالی پیش‌بینی می‌کنند به زودی 50 درصد مشاغل در صنعت مالی از دست خواهند رفت. با تکامل نیازهای ما، فناوری، مشاغل آینده‌گرایانه...