گذشته عشایر، معایب، مزایا و تمام بایدهای زندگی عشایری در دوران معاصر

متن در مورد گذشته عشایر، معایب، مزایا و تمام بایدهای زندگی عشایری در دوران معاصر