کشف فسیل پرنده 46000 ساله منجمد شده در سیبری که تقریبا سالم مانده است

روز گذشته دانشمندان موفق به کشف یک کشف فسیل پرنده 46000 ساله منجمد شده در سیبری شدند که تقریبا سالم مانده است. در ادامه...