هنر آنامورفیک و اسرار پنهان در آثار هنرمندان رازورز

هنر آنامورفیک از تلاش هنرمندان جسور و رازورز برای پیوند نقاشی و فیزیک پرده برمی‌دارد. هنری که محمل اسرار مگو و پیام‌های مهم برای...