دودل گوگل با آخرین دستاوردهای ستاره‌شناسی تغییر کرد

گوگل ثبت نخستین تصویر از سیاه‌چاله را با دودل گوگل جدید جشن گرفت هنگامی‌که دانشمندان با تلسکوپ افق رویداد نخستین تصویر از سیاه‌چاله را...