معماری پایدار بومی و مصالح محلی: ساخت خانه با تخم مرغ و شکر زرد در هندوستان

در زمینه معماری پایدار بومی و مصالح محلی، یک مهندس معمار در تامیل نادو هندوستان مشغول ساخت خانه با تخم مرغ و شکر زرد...