کشورهای بدون پشه: آیا جایی در جهان وجود دارد که پشه نداشته باشد؟

پشه‌ها به عنوان یکی از مزاحم‌ترین حشرات در بسیاری از نقاط جهان وجود دارند. این موجودات نه تنها توانایی از بین بردن آرامش و...