60 ماهواره Starlink شرکت SpaceX با شکستن رکورد به فضا پرتاب می‌شوند

شرکت SpaceX در پروازی ویژه، 60 ماهواره Starlink خود را با شکستن رکورد Rocket Landing به فضا پرتاب می‌کند. این شرکت در حال حاضر...