تلویزیون

۰

عوامل و زمینه‌های رشد حجم تولیدات شبکه نمایش خانگی در دهه حاضر

تاریخ آثار نمایش خانگی در جهان بسیار طویل و البت پر رونق است به طوری که حجم عظیمی از اقتصاد و سرمایه در گردش حوزه هنر هفتم در نمایش خانگی در جریان است.