آیا انرژی الکتریکی می‌تواند به ارز رایج پارکینگ‌ها در آینده تبدیل شود؟

اگر چه در حال حاضر ساختمان پارکینگ‌های مخصوص طراحی شده برای خودروهای الکتریکی در مراکز شهری عموما به عنوان سازه‌های هنری و معماری مورد...