خطوط حرکتی دلخواه: مسیرهای پیاده‌روی غیرقانونی که مخالف طرح برنامه‌ریزان شهری است

خطوط حرکتی دلخواه زمانی ایجاد می‌شوند که شهرها فاقد مسیری باشند که عابر پیاده به آن نیاز دارد. در این صورت مردم با رد...