چگونه تاریخ ساخت تایر‌های خودرو را متوجه شویم: نحوه تشخیص زمان تولید تایر نو

زمانی که تایرهای خودرو در مرحله تولید است در لبه بیرونی آن، تاریخ تولید این تایر حک می‌شود اما متاسفانه در خیلی از موارد...