جزایر مصنوعی دریای شمال می‌توانند نیروی برق میلیون‌ها خانه بریتانیا را تولید کنند

مزارع بادی که بیش از 30 کیلومتر در طول ساحل ساخته شده‌اند می‌توانند انرژی بیشتری کسب کنند؛ اما، پر هزینه هستند – حداقل فعلا....