نقاشی‌های کشف‌شده از هنرهای انسان‌های نخستین در غارهای مختلف جهان

در زمان انسان‌های اولیه و در دوران غارنشین‌ها، انسان توانست با خلق آثاری بر روی دیواره‌ی غارها تصاویری را از زندگی خود به‌جای بگذارد...