دانشمندان در جستجوی جهان معکوس هستند که می‌تواند روبروی ما وجود داشته باشد

دانشمندان در جستجوی جهان معکوس هستند. آن‌ها معتقدند اگر چنین جهانی وجود داشته باشد، آزمایش‌های آینده ذرات زیراتمی، می‌توانند آن را آشکار کنند. در...