سه دانشمند انگلیسی و آمریکایی مشترکاً برنده نوبل پزشکی 2019 شدند

ویلیام کیلین، سر پیتر رتکلیف و گرِگ سمنزا به طور مشترک جایزه نوبل پزشکی یا فیزیولوژی سال 2019 را به خاطر انجام تحقیقاتی جدید...