برج پارک مرکزی نیویورک دومین آسمان خراش بلند در نیمکره غربی است

برج پارک مرکزی نیویورک به عنوان بلندترین آسمان خراش مسکونی جهان، یک نقطه عطف بزرگ و مهم را در مسیر تکامل خود پشت سر...