دانستنی‌ها

قدرت نرم ۱

کدام کشور ها با قدرت نرم و بدون اجبار بیشترین تاثیر را دارند؟ ( وضعیت ایران در قدرت نرم)

قدرت نرم در واقع به معنای قدرت جذب، ترغیب، تغییر و تأثیرگذاری، بدون اجبار است. در واقع این قدرت می‌تواند بر دیگران بدون هیچ...