نجوم و هوا فضا

حلقه‌های سیاره‌ی زحل ۰

آیا حلقه‌های سیاره‌ی زحل در آینده از بین خواهند رفت یا دائمی خواهند بود؟

بر اساس تحقیقات و بررسی‌ها از سال 2011 تاکنون، دانشمندان دریافتند که حلقه‌های سیاره‌ی زحل در سال‌های آینده از بین خواهد رفت. درواقع بر اساس...